ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

 
 
 
 
 
Η Ιταλική εταιρεία FIAM (γκρούπ ISEO), µε 50 χρόνια εµπειρίας στην κατασκευή κλειδαριών, 
παρουσιάζει τη νέα ηλεκτροµηχανική κλειδαριά για θωρακισµένες πόρτες  x1R, έναν τέλειο 
συνδυασµό Μηχανικής και Ηλεκτρονικών. Τώρα, η ασφάλεια µπορεί να είναι και έξυπνη. 
 

 

 

Η x1R προσφέρει : 
 
Εύκολη τοποθέτηση : Οι ηλεκτρικές συνδέσεις είτε κατά την κατασκευή της πόρτας είτε 
κατά την τοποθέτηση της κλειδαριάς είναι λίγες και εύκολες. Η x1R γίνεται εύκολα αριστερή 
ή δεξιά γυρνώντας τη “γλώσσα” της κλειδαριάς.
 
Αξιόπιστη και απροβληµάτιστη λειτουργία : Η κλειδαριά έχει περάσει µε επιτυχία 
εξαντλητικά τέστς αντοχής και παρέχεται µε 3 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας (η 
εγγύηση παρέχεται στον έµπορο, όχι στον τελικό αγοραστή). Η έκδοση µε αλκαλικές 
µπαταρίες, εγγυάται όχι λιγότερες από 40.000 λειτουργίες της κλειδαριάς (ανοίγµατα και 
κλεισίµατα υπό ιδανικές συνθήκες). Ο εσωτερικός µηχανισµός µε τα γρανάζια εγγυάται ότι η 
κλειδαριά θα µπορεί να λειτουργεί και µε το συµβατικό κλειδί του κυλίνδρου, σε περίπτωση 
κινδύνου, πανικού ή προβληµάτων στην παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. Η κλειδαριά έχει 
κατασκευασθεί µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το συµβατικό κλειδί του κυλίνδρου να έχει πάντα 
προτεραιότητα έναντι των υπόλοιπων ηλεκτρονικών συστηµάτων.
 
 Υψηλή ασφάλεια : Η κλειδαριά κλειδώνει αυτόµατα (προαιρετικά). Αυτό σηµαίνει ότι 
όταν η πόρτα κλείσει, οι πύροι της κλειδαριάς εξέρχονται αυτόµατα στη θέση κλειδώµατος. 
Επίσης, η κλειδαριά ξεκλειδώνει αυτόµατα (προαιρετικά). ∆ηλαδή, τραβιούνται η “γλώσσα” 
και οι πύροι στη θέση ξεκλειδώµατος. Η κλειδαριά δεν µένει ποτέ ξεκλείδωτη, αφού ακόµα 
και σε περίπτωση που επιλέξουµε να την ξεκλειδώσουµε και για οποιοδήποτε λόγο δεν ανοί-
ξουµε την πόρτα, η κλειδαριά ξανακλειδώνει αυτόµατα σε 15”. 
 
 Έλεγχο πρόσβασης (access control) : Η κλειδαριά δίνει τη δυνατότητα να ορισθεί  
ποιοί µπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται από  την πόρτα, όπως επίσης να προσθέ-
τονται ή να καταργούνται δικαιώµατα πρόσβασης. Όλα αυτά εύκολα και γρήγορα. 
 Πολύπλευρη λειτουργία : Οι λειτουργίες της κλειδαριάς (κλείδωµα, ξεκλείδωµα, κλπ) 
µπορούν γίνουν µε 3 διαφορετικούς τρόπους, κατ’ επιλογή : 
 
1. Με το xkey : Είναι ένα ηλεκτρονικό κλειδί που περιέχει ποµπό και το οποίο ξεκλειδώνει 
την κλειδαριά, απλά πλησιάζοντάς το στον δέκτη που βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά 
της πόρτας. Ο δέκτης αναγνωρίζει το ηλεκτρονικό κλειδί και η πόρτα ξεκλειδώνει. 
Με το xKEY, ο χρήστης µπορεί : α) Να προγραµµατίσει δύο ιεραρχικά επίπεδα 
(“master”και “slave”) και να καθορίσει τα δικαιώµατα του κάθε χρήστη κλειδιού β) Να 
προγραµµατίσει τις λειτουργίες της κλειδαριάς γ) Να  προγραµµατίσει νέα ηλεκτρονικά 
κλειδιά δίνοντας πρόσβαση σε νέους χρήστες ή να ακυρώσει ηλεκτρονικά κλειδιά καταρ-
γώντας χρήστες δ) Απλώς (και αποκλειστικά) να ξεκλειδώνει την πόρτα. 
Ένα µηχανικό κλειδί κυλίνδρου µπορεί να “αποθηκευθεί” µέσα στο xKEY και να χρησι-
µοποιηθεί σε περίπτωση ανάγκης. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να παραγγελθεί ξεχω-
ριστά ο κύλινδρος, στο µήκος που απαιτείται.
 
 
2. Με το πληκτρολόγιο : Το πληκτρολόγιο έχει ενσωµατωµένο δέκτη για να προσφέρει 
και τη δυνατότητα λειτουργίας µε xΚΕΥ (περίπτωση 1.).  
Το πληκτρολόγιο δέχεται έναν αριθµητικό κωδικό (µέγιστος αριθµός ψηφίων 8), ο 
κωδικός επεξεργάζεται από την ηλεκτρονική συσκευή επεξεργασίας που βρίσκεται στην 
εσωτερική πλευρά της πόρτας και εφόσον είναι ο σωστός, η κλειδαριά ξεκλειδώνει.  
Ο κωδικός είναι κρυπτογραφηµένος και αποθηκεύεται στην ηλεκτρονική µνήµη της 
κλειδαριάς, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο (και πάντως εξαιρετικά δύσκολο) τον παράνο-
µο χειρισµό του πληκτρολογίου από τρίτα πρόσωπα µε σκοπό την εύρεση του κωδικού. 
Το πληκτρολόγιο έχει οπίσθιο φωτισµό, για χρήση του κατά τη νύχτα, ο οποίος ενερ-
γοποιείται µε το πάτηµα οποιουδήποτε πλήκτρου. 
 
3. Με το τηλεκοντρόλ : Είναι “κυλιόµενου κωδικού” που σηµαίνει ότι η συχνότητα αλλάζει 
κάθε φορά που πατάµε το κουµπί. Το τηλεκοντρόλ έχει τρία κανάλια (κουµπιά) : Το ένα 
κουµπί χρησιµοποιείται για το ξεκλείδωµα της κλειδαριάς, ενώ τα άλλα δύο µπορούν να 
ανοίγουν την γκαραζόπορτα ή άλλες πόρτες, κατόπιν αντίστοιχου προγραµµατισµού. 
Ο χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει το τηλεκοντρόλ ως πρόσθετο τρόπο ξεκλειδώµατος 
της κλειδαριάς, ανεξάρτητα αν η κλειδαριά είναι εξοπλισµένη µε το xKEY (περίπτωση 1.) 
ή το πληκτρολόγιο (περίπτωση 2.). 
Το τηλεκοντρόλ µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν η εγκατάσταση της κλειδαριάς έχει γίνει 
µε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες ή µε άµεση παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος (δεν µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί µε αλκαλικές µπαταρίες
 
 
 ∆ιαφορετικούς τρόπους εγκατάστασης / λειτουργίας :
 
Η κλειδαριά µπορεί να 
εγκατασταθεί µε 3 διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα µε τις ανάγκες σας : α) Με αλκαλικές 
µπαταρίες β) Με επαναφορτιζόµενες µπαταρίες γ) Με άµεση παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος 
προσφέροντας έτσι µεγάλη ευελιξία. 
 Αισθητικό ταίριασµα µε τα υπόλοιπα αξεσουάρ της πόρτας : Τα µεταλλικά 
“δαχτυλίδια” που περιβάλλουν τα εξαρτήµατα της κλειδαριάς (όπως το πληκτρολόγιο, το 
δέκτη, τη µονάδα προγραµµατισµού, κλπ), παραδίδονται σε διάφορα φινιρίσµατα (χρυσό, 
χρωµέ, χρωµέ µατ και µπρονζέ), έτσι ώστε να ταιριάζουν µε υπόλοιπα αξεσουάρ της πόρτας 
(π.χ. πόµολα, επιστόµια κυλίνδρου, κλπ). 
 Ευρεία χρήση : Η x1R µπορεί να εγκατασταθεί σε πόρτα κυρίας εισόδου πολυκατοικίας 
(ξεκλειδώνει µε το θυροτηλέφωνο κάθε διαµερίσµατος), όπως και στην κύρια πόρτα διαµε-
ρίσµατος. Μπορεί, δε, να συνδυασθεί και να λειτουργήσει µαζί µε συστήµατα συνεγερµού 
και συστήµατα οικιακών αυτοµατισµών (“έξυπνο σπίτι”).  

 

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


εξυπηρετουμε όλη την αττικηΜελος συνδεσμου αναγνωρισμενων επαγγελματιων κλειθροποιων αττικης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ

Τηλ.210-8644300     210-8664000

Κιν.τηλ. 6950.999.999

Email: karageorgos@gmail.gr

Αχαρνων 199 αθηνα